Jan Amos Komenský University Prague

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

פר×× ××× ××רס××ת ××× ×¢××ס Komensky ××××§× ××¢×ר ×××¤× ××××ס××ר×ת ×©× ×¤×¨××, ××××§× ×ר×××¢ ת×סס ×©× ×'××'ק×× ×ס××× ××ר×× ××¢×ר. ×ס×××× ××× ×©×× × ×ª×צ×× ×××××¨× ××× ××××ת ××××××ת×ת ×××××ר ××× ××ת×× ××× ××× ×× ×××ס××ר××× ×©×× ×.

×× × ×ת×××× ×××× ×× ××××ר××, ××× ×× ×××××, ××שרת ××ר××, ×××¨×ª× ×××××× ×××ת תקש×רת ×××× ×××× ××קר×× × ×פ××× ×××× ×תקש×רת ××רק×××, × ×××× ×ª××ר×ת, ×××××× ××××××, ×××××× ×× ×× ×¢×¡×§× ×××××, פס×××××××× × ×××××ת, ××ק ×××××ת, ××× ×× ×××©× ××××× ×צ×××ר××ת ××ר×פ××× ××קר×× ×××××× ×ª×× ×ת MBA ×××קרת×ת, ×ס××× ××× ×××××ת ×××××רת.

2

××× ×¢××ס Komensky ××× ××רס××ת פר×× ×ש××× ×××ר×× ×¢××× ×××¦×§× ×ת×× ×ש×ק ××ש××× ××××× ××××¡× ×צ'×× ××××× ×××תר ×ס××× ××ת ×××× ××רס××× ×פר××ת ×ר×ש×× × (××¤× ×©××××ר ×¢× ××× ××ק ××ש××× ××××× ×¦'××ת) ××צ××× ×ש××ת ××סר ×©× ×××× ×× ××¢×-ת×××× × ××××× ×× ××××נת × ×ש××× ×××צע×× ××ת ×××ס×× ××××ר×.

×××× ××רס××× ×צ××¢× ××××××× ×××× ××רס××× ×××רת ××××¤× ××× ××©×¤× ×צ'××ת ×××× ×§×רס×× ×ª××ר ××× ×××ת (××¢×קר ×××××× ×××ר××¤× ×××× ×× ×¦×××ר×) ××× ×§××¨×¡× ××××× ××ס×× ××× ×××××. ×× ×× × ××ר פע×××× ×××קר, ××××××©× ×שתתפ×ת ×פר××ק××× ××××××× ×××× ××××××× ×©×× ×× ××× ×× ××××ת ××ר ×©× ×¢××ת×ת ש×× ×ת ×××× ××××ת ×××× ××רס××× ×××ר×פ×ת. פע×××ת ×××קר ש×× × ××ס×, ×פר×, ××× ×× ×××××, ××× ×× ××××ר××, פ×ת×× ×ש×××× ×× ×ש××, ×ת××××××××ת ××× ××, ×××××× ××× ×× ×¦××××¨× ×תקש×רת ×××××.

1

××××©× ××ס×רת ×ר××ת שנ×× ×©× ××ק×××× Komensky, ×ר××× ××-××ש×ת×, ש×× ×××ר×ת ר×××, ×שר ××× ××¢××¨× ×××× ×× ××××ר×× ×שנת 1990 '×ת ××תפת××ת ×ש××ת×ת ×©× ××× ×¢××ס Komensky ××× ××רס××ת פר×× ×××סס ×¢× ×©×ת××£ פע××× ×¢× ×ק×××ת ×¢×××× ×קצ××¢××× ×× ×רפ×××××§× ×צ'××ת ×××××× ×ת ××ר×ת. ××ק×× ×שנת 2001, פר×× ××× ××רס××ת ××× ×¢××ס Komensky ×צ××¢× ×ª××× ××ת ××צ×× ××ש ×× ×ס×ס ס×××× × ×××× ××תר××, ×××× ××ק××£ ס××× 5 000 ס×××× ×××. ת××× ××ת × ×ספ×ת ×פ××ª× ×××× ×××× ×××××¥ ××××ר ×××××ק ××××¤× ×§×××¢.

מיקומים

פראג

Jan Amos Komensky University

כתובת
Roháčova 63, 130 00 Praha 3 - Žižkov
פראג, פראג, צ'כיה
טלפון
+420 267 199 015

תכניות

תואר שני במינהל עסקים MBA בתכנית חלקית