CIMBA

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

×¢××× ×

××××× ×ת ×××¨× ×××× ×× ×¢×¡×§× ××××××

Cimba

×××©× ×©× × ×¢×©×ר××, CIMBA ×× × ×ª×××××× ××××× ×ת 50 פ××ס ××××× ××××ת ××תר × -10,000 ××××¨× ×××× ××¢××××× ×ר××× ××¢×××. ×CIMBA, ס×××× ××× ××××× ×ת עצ×× ×××××× ×¨×× ×©× ×§×רס×× ×§×¤×× ×××, ×××× ×× ××××ת ××שנ×ת ×ת×× ×ת פ×ת××, ×עת ש×ת×××¨×¨× ×ת×× ××××ר ×××¤×¨× ×××נצ××× × ×××× ×××¢×× ×ת××ר×ת ×פ×פ××ר××ת ×××תר ×××קר ××¢×××. ××××××ת ×עסק××ת ××תר××ת××ת ×©× ×ת×××××× ×©×× × ×ת××××ת ××ר××¢ ש×× ××ר××× ×¢× ×§×פ×ס. ×× × ×××ק×× ×§×פ×ס ××× Paderno ×× ×ר××¤× ×¢× Istituti Filippin, ××× ××פנ××××ת ××¢×××× × ×©× ×××××× ×©×× ×ª××××× K-12 ×ת×× ×××. ××ר×ת ש×ש ×× × ×ª××××× ××ת×ת ש×× ×ת ××××× ××××××ת ×××ר×× ×©×× ××, ×× ×עת×× ×§×¨×××ת ××××ר ××× ×ת ××©× × ××¨× ×©××¨× ×©× ××ר××¢×× ×©× ××¢×× ××× ×ת ×ת ××××¢×ת תר××ת××ת.

ק×× ××××©× ×¢× ××× ×¢×צ××.

×ש ×ק×רס×× ×××"× ×××קר ש×× × 25: ××ס ת××××-ס×× 1, ××ת ש×ר ×ת××× ××ת ש×× × ×ש פ××ת × -18 ת×××××× ×××ת×. ×××קר ש×× × ×××"× ×ת××× ××ת MBA ×××××× ×¢× ××× ×××× ××רס×××, ×××רת-AACSB ××¢×××× ××××¨× ×©× ××××× Tippie ××××× ×עסק××. ×× ×ק×רס×× ×©×× × ×××¢×ר×× ×¢× ××× ××××¨× ×× ×××ת פר×פס×ר×× ×××× ××רס××××ת ××××××ת ×ר××× ×רצ×ת ××ר×ת ×××ר×פ×. ר××× ××× ×ר××××× ××¢××ת ××קרת××ת ×××× ××רס××××ת ×××× ×§×רנ×, ק×××××××, ×××ק, ×ר×××ר×, ×'×× ××פק×נס, ××ת ×ספר ×××××× ×©× ××× ×××, ××קספ×ר×, פר×נס×××, ×××, ××¢××. ×× ×× ×××, ×××××, ××¢××× ×ס××× ××¢××× ××¢×××ת ×× ××××ת ××××××××ת ×××× ×¡×× × ×©×× ×××ר ××נק ×פ×ר×× ×©× ×¤××××פ×× ×תפע×× ×××××× ×¤×× × ×¡× ×××××× ×××××× ×¤×§×ר×.

ס×פ×ר CIMBA: ×צ×רת ××××× ×××ת ××ש×ת ×××"×

Cimba

×ס×פ×ר ×©× CIMBA ××× ××ת ××××ת ××רפתק××ת. ××¤× × ×××¢× 25 שנ××, CIMBA ×נש×× ××××××¡× ×× × Ringleb ××× ×××× ××צ×רת ת×× ×ת ×- MBA ××× ××××× ××××××ת ×©×ª×¤×ª× ××××× ×××ת ××ש×ת ×××"× ×ס×××× ××× ××× ×©× ×¡××. ×רע××× ××× ×צ××ר ס×××× ××× ×ר××× ××¢××× ×××ש×× MBA ââש×××, ת×× ××ª× ×¡×× ××××××ת ×××× ××רס××××ת ××ר×ק×××ת ××¢×××× ×× ××××× ×ת ××××ת ק×רס×× ×¢×¡×§× ××ר×ת ×× ×ס××× ××× ××××××× ×ת×× ×ת ××ס××ת ×××ר×פ×. ××פת××¢ ××× ×©×× × ×¨××, ×שנת 1985, ××שר "×"ר ×× "××× ×× ×¨×ש×× ×ת ×רע××× ×××, ××× ××¢× ×ש×× ××××× ×××ת ×פ×ת×× ××ש××× ×××× ×× ×ס×× ××ר×ת ×תענ××× ×ת ×××רת ××××ר×ת ×עסק×× ×××××××××.

×ר××ת ×MBA ××××× ×××"×, ×× ××× ×©× ×ª××× ××ת, ××¢××

××¢×× ×ת××× ××× ××תק××, ×"ר ××, ש××××ק ת××ר ××שפ××× ×××× ××רס××ת קנ×ס ×××ק×××¨× ×××× ××רס××ת קנ×ס ס××××, ××× ×××× ×ת×××× ×ª××× ××ת ××× ××××××ת ×××× ××רס××ת ×קסס A & M. ×ת×××ת ×©× ×ª× × -80, ××× × ×¡×¢ ××ר××× ××××ר××¤× ××ר×ת ×××עצ×ת ×××פ×ש עסק×× ×ש×תפ×× ×ק××××× ××× ×××× CIMBA. ×קר××, עסק×× ××ר×× ×× ××××××××, ××× ×¢× ××× ××רס××ת ק××ס××, פת×× ×ת ×××ת ×רע××× ××פ×× ××צ×××ת. CIMBA × ××× ××ת×× ××× ×©× ××, ×ת×× ×ת ×××××××× ××ר×× ××¢×ר ×ת××× ××ת MBA ×××××ת ××××××× ×××"× ××××× ×××ת ××©× × ×××ר ×ת×××××× ×ת××ר ר×ש×× ×¢×¡×§×××. × -1999, ×ת×× ×ת ×¢××¨× ×××× ××רס××ת קנ×ס, CIMBA ×××××¢ ââ×¢× ×ת×× ×ת ×ת××ר ×ר×ש×× ×©×× ××××ª× × ×©×רת ×××ק×ת ×עסק, ××× ×ª××× ××צ××¢ ק×רס×× ×ת××××× ×ת×××ת ×תקש×רת, ×¢×ת×× ××ת, ×× ×ס×, ××¢××.

פ×ת×× CIMBA ××× ××××ת

×CIMBA ××ר××, ×"ר ×× ××¤× ×¡×§×¨× ××תר ×ת××× ×©× ×××¢× ××× ×××¨× ×××× ××× ××©× ×¢×××. ××× ×¨×× ×ת ××ש×××ת ××××× ××××ת ×¢×××× ×× ××× ××ת ×××××ת פ×ת×× ××× ××××ת ××ש××ת ×ת×× ×¡×××ת CIMBA, ××× ××××× ×××ª× ××× ×××¢××ר ×ת ×ת×× ×ת ×××× ××רס××ת ××××× ×שנת 2008. ×××, ×"ר ×× ×צ×××ª× ××ש××× ××¤×ª× ××××ש×× ××שנ××× ×ת××× ××, ×××××× ×¡××¨× ×©× ×××× ×©×¤×ת×× ×פ×רצ×× CIMBA ××× CIMBA ××× ××××ת. ××××, ××××ש×× ××× ×××××¨× ×ת×× ×× ×ת××× ××ת ×©× CIMBA, ××××¨× ×ס×××¢ ×ס×××× ××× ××× ××× ××× ××××× ××תר ×¢× ×¢×¦×× ××¤× ×©×× ××קש×× ××××ת ×× ×××× ××××× ××תר, ×× ×××××, ××××××. ×ת×ק××ת ××¢×קר×ת ×©× ×× ×¢× ×ת×××× ×××סע ××××©× ×©×× ×× ×©×× × ×©×רת ××ק ×××ª× × ×¤×¨× ×××××ת CIMBA. ×× ×ס××× ×©××שר ×"ר ×× ××× × ×××× ×ת××ר ר×ש××, ת××ר שנ×, ×ת××××× ×× ××××, ×עת×× ×§×¨×××ת × ××ª× ××צ×× ×× CIMBA ××× ××××ת ×××רת ×¢× ×ª×××××× ×¢× ×¨×¢××× ×ת ××ש×× ××× ××××ת ×פ×ת××, ×× ×¢××× ×¢× ×××ª× ×××-×¢×-××× ××××× ××ש×.

CIMBA ××××× ×¢× ××× ×§×נס×רצ××× ×©× ×××× ××רס××××ת ×××××××ת ××ר×"×

CIMBA ש×תפ×× ×¢× ×§×נס×רצ××× ×©× 36 ×©× ××ק ×××× ××רס×××ת ×××××ת ××רצ×ת ××ר×ת ××× ××צ×ר רשת ×©× ××× ××רס×××ת ×× ×¤×¢×× ××¢××× ×¡×××× ×××, ×××¨× ×¡×× ××¢×××××, ××פש פ×ת×× ×צ×××× ××ש×ת ××¨× ×××××ת ×ק××××ת ××× ××××××ת, ×××¦× ×ª×¨××××ת. ק×נס×רצ××× ××, ×××××ת ××× ××רס××ת ×××××, ××× ×ר××× ××× ×××נת ר××× ×××××ת עסק×× ××× ×××××××, תקש×רת, פ×ת×× ×× ××××ת ××××××ת.

×ק×נס×רצ××× ×× ×¢××ר CIMBA ×צ××ר ××××× ×× ××ר ××× ××רס×××ת ×ש ×× ××צ××¢ ××××נת ××©×ª×ª×¤× ×¡×× ×ת××××. CIMBA ××××× ×××"×, MBA, ×ס×××× ××× ×××צעת ×××××× ××¢×קר ×¢× ××× ×¡×× Consortium ×××ס××ת ×××× ××× ××רס××ת ×××××, ××× ××רס××ת קנ×ס, ××× ××רס××ת ק×××ר××, ××× ××רס××ת × ×רסק×, ××× ××רס××ת ×××××ר, ××¢×× ×¨×××. ×××ר ק×נס×רצ××× ×× ×ק×× ×¢× ×ס×××× ××× CIMBA ×××¢××ר ××××××× ××××¨× ×××ס××ת ××ת×, ×× ×ש ××ר ש×תפ×ת ×ק×××ת רש××ת ××ק××. ×¢× ××ת, ×ש×× ×צ××× ×× ×¡×××× ××× ××× ×©× ×¡×× ×××ª× ×¡×¤×¨ ××××¥ ×ק×נס×רצ××× ××××× ×× ×× ××שתתף CIMBA.

××ª× ×¡×¤×¨ ××ר Consortium

 • ××× ××רס××ת ××××× - ×ר××× ××××
 • ××× ××רס××ת ×'×ר×'××
 • ××× ××רס××ת ××ק×××××
 • ××× ××רס××ת ××××× - Tuscaloosa
 • ××× ××רס××ת ××××× ×¡××××
 • ××× ××רס××ת פר××
 • ××× ××רס××ת ×ר×××× ×
 • ××× ××רס××ת ×××××
 • ××× ××רס××ת ר×××רס
 • ××× ××רס××ת ×רקנס×
 • קנ×ס ס××××
 • ××× ××רס××ת ×¡× ××××× ×¡××××
 • ××× ××רס××ת ×ר×××× ××× ×
 • ××× ××רס××ת קנ×ס
 • ××× ××רס××ת ×ר×× ×§×¨××××× ×
 • ××× ××רס××ת ק××ס××
 • ×××××××× × ×¡××××
 • ××× ××רס××ת ×נס×
 • ××× ××רס××ת ק×××ר××
 • ××× ××רס××ת ××ש×××
 • ××× ××רס××ת ×קסס ×ק
 • ××× ××רס××ת ק×× ××ק×
 • ××× ××רס××ת ××נס×××
 • ××× ××רס××ת ××ר×'×× ×× ×ק
 • ××× ××רס××ת ×××××ר
 • ××× ××רס××ת ××××ר×
 • ××× ××רס××ת ××ר×'×× ××
 • ××× ××רס××ת ×××נת פ××ר×××
 • ××× ××רס××ת × ×רסק×
 • ××× ××רס××ת ××¢×¨× ××ש×××
 • ××× ××רס××ת פ××ר×××
 • ××× ××רס××ת צפ×× ×§×¨××××× ×
 • ××× ××רס××ת ××ר×'×× ×× ××ער××ת
 • ××× ××רס××ת ××××× × ×©× ×'×ר×'××
 • ××ק××××× ×¡××××
 • ××× ××רס××ת ×××××× ×

מיקומים

ונציה

CIMBA Italy

כתובת
CIMBA Italy Via San Giacomo 4 31017 Paderno del Grappa (TV)
ונציה, ונטו, איטליה
טלפון
+39 0423 932120

איווה סיטי

כתובת
The University of Iowa 108 PBB Suite C300 Iowa City, IA 52242-1000
איווה סיטי, קליפורניה, ארצות הברית

תכניות